VAN ROSMALEN Secretary & Office Support hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid geven we informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

1. Privacy
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. VAN ROSMALEN Secretary & Office Support houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
1. Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid (zie onder punt 2).
2. Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
3. Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
4. Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de  beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
5. Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
6. Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren (zie punt 8).

VAN ROSMALEN Secretary & Office Support is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Organisatie:                VAN ROSMALEN Secretary & Office Support
Mail:                             sos@liesbethvanrosmalen.nl
Telefoon:                     06 1432 3438
Contactpersoon:        Liesbeth van Rosmalen

2. Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens kunnen door VAN ROSMALEN Secretary & Office Support worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

2.1 Opdrachtovereenkomsten
2.2 Individuele overeenkomsten voor coaching
2.3 Het versturen van certificaten
2.4 Mails met betrekking tot het versturen van materiaal vanuit de trainingen
2.5 Het verstrekken van voor de training noodzakelijke persoonsgegevens aan externe trainers

3. Welke persoonsgegevens?
Voor de genoemde doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Voor- en achternaam en geslacht
Naam organisatie
Mailadres
Telefoonnummer

4. Verstrekking persoonsgegevens aan derden (met en zonder toestemming)
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor
a. De aanmeldingen voor scholingen, facturatie, certificaten (secretariaat BPSW) en
b. In sommige gevallen maken wij gebruik van We Transfer voor het versturen van grote hoeveelheden documenten.

VAN ROSMALEN Secretary & Office Support geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met derde partijen (onze verwerkers) hebben wij de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien wij hiervoor schriftelijk toestemming van u hebben ontvangen.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

5. Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

6. Bewaartermijn
VAN ROSMALEN Secretary & Office Support bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

7. Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen:
7.1 Digitale gegevens zijn beschermd door wachtwoorden
7.2 Er vinden frequent automatische updates plaats van software en virusscanners
7.3 De gegevens worden bewaard in de Cloud

8. Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

9. Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover contact met ons op te nemen.
Komt u er niet met ons uit dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Voor inhoudelijke klachten verwijzen wij naar de klachtenregeling op onze website https://www.liesbethvanrosmalen.nl

Als u naar aanleiding van ons privacy beleid nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!

Liesbeth van Rosmalen
06 1432 3438