VAN ROSMALEN Secretary & Office Support biedt na- en bijscholing, trainingen, cursussen en workshops aan. Daarbij streeft zij naar het leveren van kwaliteit. Desondanks kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over het aanbod. In dat geval bieden we u de gelegenheid om een klacht in te dienen die zorgvuldig zal worden behandeld met behulp van onderstaande procedure.
Door uw reactie of feedback geeft u ons de mogelijkheid om onze activiteiten of diensten te verbeteren.

1. Definities
1.1 Klacht: Elke schriftelijke uiting van ontevredenheid van een klant over de activiteiten en dienstverlening van VAN ROSMALEN Secretary & Office Support.
1.2 Klant: Elke afnemer van een dienst van VAN ROSMALEN Secretary & Office Support.

2. Indienen van een klacht
Heeft u klachten over een van de diensten dan kunt u:
a. Contact opnemen met Liesbeth van Rosmalen, sos@liesbethvanrosmalen.nl. Indien dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, dan
kunt u uw klacht schriftelijk tot drie maanden na levering van de betreffende dienst indienen via een klachtenformulier.
b. Het klachtenformulier bevat
Naam klant
Telefoonnummer klant
Mail klant
Datum klacht
Omschrijving klacht
Eventuele voorgaande correspondentie en kopieën van relevante documenten die de klacht verduidelijken.
c. Het formulier en de eventuele bijlagen kunnen per mail worden verzonden naar VAN ROSMALEN Secretary & Office Support t.a.v.
Liesbeth van Rosmalen, sos@liesbethvanrosmalen.nl

3. Behandeling van de klacht
De klant krijgt binnen vijf werkdagen na ontvangst van de klacht een schriftelijke ontvangstbevestiging. De klacht wordt in ontvangst genomen door Liesbeth van Rosmalen en wordt binnen vier weken afgehandeld. Indien de afhandeling meer tijd vraagt, dan wordt de klant hiervan op de hoogte gebracht met de reden van de vertraging alsmede een nieuwe tijdsindicatie.

4. Reactie op de klacht
De afhandeling van de klacht wordt vastgelegd in een mailbericht aan de klant en één jaar gearchiveerd.
Indien geen overeenstemming wordt bereikt, dan kan de klant de klacht indienen bij een externe onafhankelijke klachtenbehandelaar die de klacht objectief zal beoordelen. Deze kan tijdens de beoordeling vragen om extra informatie en kan zich laten adviseren door deskundigen.

Gegevens klachtenbehandelaar:
Email
Telefoon
KvK nummer

5. Reglement
1. Het klachtdossier wordt ingediend bij de onafhankelijke partij.
2. De klacht wordt binnen vier weken in behandeling genomen.
3. Klachten worden te allen tijde strikt vertrouwelijk behandeld.
4. De onafhankelijke partij is verplicht tot hoor en wederhoor.
De onafhankelijke klachtenbehandelaar stelt een onderzoek in naar de klacht waarbij de betrokkenen gehoord worden.
5. Het antwoord op de klacht wordt binnen tien weken schriftelijk aan de klant medegedeeld met
vermelding van de beweegredenen die tot het besluit geleid hebben.
6. Het oordeel van de onafhankelijke partij is bindend.

6. Registratie van de klacht
De klacht wordt geregistreerd met een registratienummer dat bestaat uit het jaar waarin de klacht wordt ingediend en een volgnummer gevolgd door de naam van de klager.

7. Gegevensbeheer
De klacht en de wijze van afhandeling en alle andere gegevens die te maken hebben met de behandeling van de klacht, worden tot minstens één jaar nadat de klacht is afgehandeld zorgvuldig bewaard.

VAN ROSMALEN Secretary & Office Support
Liesbeth van Rosmalen, eigenaar
KvK 32144331
Tel. 06 1432 3438